[1]
Mohd-Isa, S.N.A. , Mohd-Ridwan, A.R. and MD-ZAIN, B.M. 2023. Assessing Primate’s pelage colour using RGB method in Malayan Pale-thighed Surili (Presbytis siamensis siamensis) . Journal of Wildlife and Biodiversity. 7, 4 (Feb. 2023), 75–82. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7677073.