Azimov, A., Aliqulov, E., Ergashev, O., & Shavkiev, J. (2024). Estimation of dominance and heterosis of morpho-economic traits in intraspecific F1 hybrids of upland cotton. Journal of Wildlife and Biodiversity, 8(3), 162–174. https://doi.org/10.5281/zenodo.11409018